SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Birkedalhuset ApSSALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Birkedalhuset ApS

§ 1. Almindelige bestemmelser

Nærværende salgs og leveringsbetingelser udgør en integreret, og uløselig del af aftalegrundlaget mellem Birkedalhuset ApS og Køber.

Fravigelse af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt aftales mellem Køber og Birke- dalhuset ApS, f.eks. ved angivelse i tilbud, ordrebekræftelse eller på anden utvetydig måde.

Udtrykket ”arbejdsdage” forstås som mandage til og med fredage. Helligdage, Juleaftensdag, nytårs- aftensdag samt alle dage i industriferien regnes endvidere ikke som arbejdsdage.

Såfremt andet ikke er bestemt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder dansk rets almin- delige regler anvendelse.

§ 2. Råhus

Kontrakten om levering af råhus i byggesæt, herunder levering af vinduer, døre, isolering og tag indgås på baggrund af tegninger og materialebeskrivelse for byggesættet.

Hvis der i materialet er indbyrdes uoverensstemmelse eller tvivl, afgøres dette efter følgende indbyrdes hierarki:

 1. Entreprisekontrakten inklusiv tillæg

 2. Accepten

 3. Entreprenørens tilbud

 4. Særlige betingelser

 5. Fagbeskrivelser, mængdefortegnelser, tegninger, fællesbetingelser og øvrigt udbudsmateriale

Ønsker Køber ændringer til kontrakten indgås tillægskontrakt om disse ændringer. Birkedalhuset ApS er forpligtet til at acceptere at udføre ændringerne. Såfremt ændringerne ikke kan indeholdes i rammerne af den oprindelige kontrakt, forpligtes Køber at betale en merpris for ændringernes udførelse. Prisen vil fremgå af tillægskontrakten.

§ 3. Byggegrund, fundament, byggetilladelse mv.

Medmindre andet er angivet i kontrakten, er forhold vedrørende byggegrund, byggevand, bygge- strøm, adgangsforhold, fundament, byggetilladelse, jordbundsundersøgelser, forundersøgelser, af- sætning af grunden, skelpæle, tilslutningsafgifter mv. Birkedalhuset ApS uvedkommende, medmindre andet er angivet i kontrakten.

§ 4. Købesummen

Alle priser er inkl. moms og levering i Danmark (med undtagelse af øer der ikke er brofaste).

Købesummen udgøres af pris i henhold til kontrakt samt pris i tillæg til kontrakt.

Købesummen omfatter alene levering af råhus i byggesæt på leveringsadressen i henhold til beskrivelse i kontrakten samt nærværende betingelser.

Købesummen omfatter således eksempelvis ikke, medmindre andet er angivet i kontrakten:

 • udgifter til arbejde i forbindelse med opførelse og opsætning af råhus,
 • udgifter til arbejde i forbindelse med installation af hårde hvidevarer med videre,
 • udgifter til arbejde i forbindelse med installation og etablering af el-, vvs- og varmeinstallationer
 • udgifter til landinspektør,
 • udgifter til jordbundsundersøgelser,
 • etablering og nedgravning af stikledninger,
 • afgifter og indskud vedrørende kloak, vand, el, gas, fjernvarme og offentlige værker i øvrigt,
 • gebyr til byggetilladelse, approbation af kloak, skorsten og lignende offentlige godkendelser,
 • udgifter i forbindelse med finansiering og evt. sikkerhedsstillelse,
 • el, gas, varme og vand i opførelsestiden,
 • etablering af fortov, vejanlæg og lignende,
 • øgede omkostninger som følge af ændring af merværdiafgiften (moms), byggeloven, bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter,
 • ekstrafundering og pilotering,
 • rydning af byggefelt, etablering af tilkørselsveje samt udlægning af jernplader,
 • etablering af byggestrøm og byggevand, afløbsledninger, drænledninger og faskine

Såfremt Køber ønsker dette udført af Birkedalhuset ApS vil det ske efter regning og som ekstraarbejde.

§ 5. Fortrydelsesret

I henhold til kapitel 3 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. er Køber berettiget til at træde tilbage fra den indgåede aftale (fortrydelsesret), såfremt Birkedalhuset ApS modtager skriftlig meddelelse herom inden 6 hverdage efter aftalens indgåelse.

§ 6. Levering

Levering af råhus i byggesæt skal ske i overensstemmelse med kontrakten.

Levering sker på den af Køber anviste adresse ved aflæsning af råhus i byggesæt.

Køber skal sørge for, at adgangsvej til anvist plads / leveringsadresse er fast, idet levering sker med lastbil. Køber skal endvidere sørge for, at plant areal på min. 10 x 10 meter er ryddet og tilgængeligt, idet levering af råhus i byggesæt vil ske på dette areal.

Såfremt Køber ikke overholder forpligtelse til at sørge for egnet plads til levering, er Birkedalhuset ApS berettiget til at foretage levering på nærmeste egnede plads efter eget valg eller at nægte aflæsning. Omkostninger i denne forbindelse og evt. flytning af materialer til byggegrund påhviler Køber. Kræver Køber levering på anvist plads på trods af pladsens uegnethed, hæfter Køber for alle skader og omkostninger, herunder evt. fritrækning af lastbil, som den af Køber krævede levering måtte på- føre Birkedalhuset ApS.

Køber bærer ansvaret og risikoen for det leverede efter aflæsning på anvist plads eller på nærmeste egnede plads. Køber skal således selv sørge for sikring, afdækning og lignende samt forsikring af det leverede.

Køber er forpligtet til straks at undersøge det leverede for fejl og mangler. Reklamationer skal ske ved skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget.

§ 7. Ændringer

Aftale om ændringer skal ske skriftligt. Såfremt pris herfor ikke aftales samtidig med aftale om æn- dringer, er Køber forpligtet til at betale efter regning. Nærværende betingelser finder anvendelse på aftale om ændringer.

§ 8. Betaling

Køber skal inden 7 dage efter kontraktens underskrivelse forudbetale 25 % af købesummen inkl. tillæg inkl. moms. Beløbet forrentes ikke og Birkedalhuset ApS kan frit råde over beløbet. Derudover skal der for restkøbesummen stilles en anfordringsgaranti.

Køber kan frigøre sig fra forudbetalingsforpligtelsen ved at stille anfordringsgaranti for hele købesummen.

Køber skal senest samtidig med levering betale 75 % af købesummen inkl. tillæg inkl. moms. Såfremt Køber ikke inden levering ved bankoverførsel eller lignende har foretaget betaling, kan betaling alene ske kontant eller ved bankoverførsel.

Hvis Købers betaling ikke senest dagen efter levering er registreret hos anerkendt pengeinstitut, kan Birkedalhuset ApS trække på den stillede anfordringsgaranti.

Såfremt en, af Birkedalhuset ApS, fremsendt faktura ikke betales rettidigt, opkræves der rente i henhold gældende rentelov.

§ 9. Birkedalhuset ApS’ ret til at standse levering

Såfremt Køber ikke betaler i henhold til nærværende betingelser kan Birkedalhuset ApS standse levering med 5 dages varsel til Køber. Birkedalhuset ApS er forpligtet til skriftligt at underrette Køber om standsning af levering.

Birkedalhuset ApS kan endvidere standse levering uden forudgående varsel ved Købers konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller Købers økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Det er dog en betingelse, at Køber ikke har stillet - eller på Birkedalhuset ApS’ opfordring ikke straks stiller bankgaranti eller lignende betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af kontrakten.

§ 10. Birkedalhuset ApS’ ret til tidsfristforlængelse

Birkedalhuset ApS har ret til forlængelse af aftalt leveringstid ved forsinkelse, der er en følge af:

 • Aftalte ændringer.
 • Købers forhold, herunder manglende eller mangelfuld mulighed for levering, arbejder som Køber selv udfører eller lader andre udføre,   og som griber forstyrrende ind i Birkedalhuset ApS’ levering.
 • Forhold, for hvilke Birkedalhuset ApS ikke ansvarlig, og over hvilke Birkedalhuset ApS ikke er herre, som f.eks., men ikke begrænset  hertil, krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, hærværk, tyveri og trafikuheld.
 • Usædvanlige vejrforhold for årstiden og egnen som f.eks., men ikke begrænset hertil, nedbør, lav temperatur, stærk vind, som forhindrer eller forsinker levering.
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Birkedalhuset ApS’ forhold.
 • At Køber ikke i henhold til § 8 betaler rettidigt.

Køber skal skriftligt underrettes, hvis Birkedalhuset ApS kræver fristforlængelse.

§ 11. Birkedalhuset ApS’ hæftelse ved forsinkelse

Ved forsinkelse med levering ud over 8 arbejdsdage, som skyldes Birkedalhuset ApS, har Køber krav på en dagbod på 1 ‰ af købesummen ekskl. moms pr. arbejdsdag.

Birkedalhuset ApS’ erstatningsansvar er begrænset til dagboden.

§ 12. Afhjælpning af mangler

Birkedalhuset ApS har pligt og ret til at afhjælpe materialemangler, herunder foretage supplerende levering.

Anvender Køber i strid med denne ret en anden entreprenør til mangelsarbejdet, mister Køber ethvert krav mod Birkedalhuset ApS for de pågældende mangler.

Birkedalhuset ApS skal give Køber skriftlig meddelelse, når materialemangler er afhjulpet.

§ 13. Mangler påvist efter levering

Birkedalhuset ApS har i 5 år efter aflevering pligt og ret til at afhjælpe materialemangler.

Anvender Køber i strid med denne ret en anden entreprenør til mangelsarbejdet, mister Køber ethvert krav mod Birkedalhuset ApS for de pågældende mangler.

Køber kan kun påberåbe sig sådanne materialemangler, hvis Birkedalhuset ApS har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at materialemanglerne er eller burde være opdaget.

Der aftales en frist til Birkedalhuset ApS’ afhjælpning af påviste materialemangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til materialemanglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Birkedalhuset ApS skal give Køber skriftlig meddelelse, når materialemanglerne er afhjulpet.

§ 14. Mangler efter første afhjælpningsforsøg

Hvis Køber efter Birkedalhuset ApS’ meddelelse om udbedring af materialemangler ikke mener, at materialemanglerne er afhjulpet, skal Køber inden 10 dage skriftligt meddele Birkedalhuset ApS, hvilke materialemangler der stadig påberåbes. Sker dette ikke anses materialemanglerne for udbedret.

Afhjælper Birkedalhuset ApS herefter ikke straks de påviste materialemangler, har Køber ret til at lade dem udbedre for Birkedalhuset ApS’ regning eller kræve afslag i købesummen.

Er Birkedalhuset ApS ikke enig med Køber i, hvorvidt der er mangler til stede, kan Køber ikke udbedre manglerne for Birkedalhuset ApS’ regning eller kræve afslag i købesummen. I stedet skal Birkedalhuset ApS og Køber lade situationen løse efter proceduren beskrevet i § 17.

§ 15. Birkedalhuset ApS’ ansvar for følgeskader

Birkedalhuset ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Birkedalhuset ApS’ erstatningsansvar for forsinkelse er begrænset til dagbod.

§ 16. Mangelsansvarets ophør

Købers krav mod Birkedalhuset ApS som følge af materialemangler skal fremsættes senest 5 år efter levering. Efter dette tidspunkt kan Køber ikke rejse krav mod Birkedalhuset ApS.

§ 17. Værneting

Såfremt der mellem Birkedalhuset ApS og Køber opstår en uforenelig tvist, skal denne tvist løses ved byretten i Birkedalhuset ApS’ hjemting.